Nå er siste usikkerhet rundt de finansielle rammer for bygging av ny flerbrukshall ved Breidablikk skole ryddet av veien. Formannskapet vedtok idag å inngå en leieavtale med HIF som muliggjør byggestart av ny flerbrukshall.

Nå starter HIF detaljplanlegging for å klarlegge hvor mye funksjonalitet vi klarer å bygge inn i hallen utover en håndballflate.  Vi regner med en byggetid på ca 9 måneder.

Kommunen er ansvarlig for riving av gammelt bygg, og vil starte dette i høst.  Går det som HIF håper rives bare deler av samfunnshuset, nødvendig for oppføring av flerbrukshallen, slik at gymsalen og garderober blir stående igjen til bruk for skole og fotball frem til neste  høst.  

Styret i HIF vil rette en stor takk til de rødgrønne partiene i bystyret for et konstruktivt og løsningsorientert samarbeid.

En stor takk går også til AP's bystyregruppeleder Aase Sætran for hennes utrettelige politiske arbeid for at vi nå kan bygge ny flerbrukshall på Heimdal.


Gladmeldingen Heimdal IF mottok fra ordfører Rita Ottervik.

De rødgrønne partiene fremmet idag følgende vedtak for formannskapet som også ble vedtatt:

1.      Formannskapet vedtar at bystyrets avsatte 15 millioner for 2011 til idrettshaller bevilges til HIFs prosjekt på Breidablikk og at Utleira får samme beløp i 2012. Rådmannen bes vurdere å gi Utleira forskudd til prosjektering allerede i 2011.

2.      Formannskapet ber rådmannen legge fram leieavtale med HIF på neste møte i formannskapet med en driftstilskuddsramme for idrett på om lag 2,5 mill pr år i minimum 10 år, og i tillegg med leiavtale for skoler og barnehager i området som dekker skolenes reelle behov for kroppsøvingslokaler.

3.      Formannskapet vedtar å disponere 3 millioner i pressområdemidler til HIFs prosjekt, og ber rådmannen legge fram sak om disponering av ytterligere 6 millioner til to andre prosjekt som kan startes opp i 2011.

4.      Formannskapet ber rådmannen innen 1.august avklare om kommunen har behov for lokaler tilknyttet anlegget og omfanget av dette, inkludert økonomisk ramme.

Merknad:
Det forutsettes at rivingsarbeidene gjøres slik at de eksisterende lokalene kan brukes lengst mulig i perioden fram mot nytt anlegg for idretten. Arbeidet med å finne nye lokaler for lag og organisasjoner i dagens bygg må intensiveres slik at disse kan få nye lokaler i skoler og andre offentlige bygg for sin virksomhet allerede fra høsten 2011.

 

Aase Sætran               Knut Fagerbakke        Johanne Storler

AP                              SV                               SP

 

Håper dette både er et godt fundament og til inspirasjon for videre arbeid. Vi heier politisk på dere!!

 

RIta